กามารมณ์ (บาลีวันละคำ 1,164)

กามารมณ์

อ่านว่า กา-มา-รม
ประกอบด้วย กาม + อารมณ์

(๑) “กาม”

บาลีอ่านว่า กา-มะ รากศัพท์มาจาก กมฺ (ธาตุ = ปรารถนา) + ณ ปัจจัย, ลบ ณ, ยืดเสียง อะ ที่ ก- เป็น อา

: กมฺ + ณ = กม > กาม แปลตามศัพท์ว่า (1) “ภาวะที่ทำให้ปรารถนา”

Read more