ปฏิรูป [2] (บาลีวันละคำ 738)

ปฏิรูป [2]
บาลีไทย
ภาษาไทยอ่านว่า ปะ-ติ-รูบ
บาลีอ่านว่า ปะ-ติ-รู-ปะ
“ปฏิรูป” < ปฏิ + รูป แปลตามศัพท์ว่า “รูป การกระทำหรือสิ่งใดๆ ก็ตาม) ที่ยอมรับได้” “รูปที่เหมาะ” ในภาษาบาลีมีความหมาย 2 อย่าง คือ - (1) พอเหมาะ, สมควร, เหมาะสม, เหมาะเจาะ, เป็นไปได้ (fit, proper, suitable, befitting, seeming) (2) เทียม, ปลอม, ไม่แท้, คล้าย, เหมือน (like, resembling, disguised as, in the appearance of, having the form) ความหมายนี้บาลีมักใช้เป็น “ปฏิรูปก” (ปะ-ติ-รู-ปะ-กะ) คำว่า “ปฏิรูป” ในภาษาไทย มักเข้าใจกันในความหมายว่า ปรับปรุงแก้ไขใหม่เพื่อให้เหมาะสม ซึ่งใช้เทียบกับภาษาอังกฤษว่า reform (re = ปฏิ form = รูป, reform = ปฏิรูป) พจนานุกรม สอ เสถบุตร ให้ความหมายของ reform ไว้ดังนี้ - 1. เปลี่ยนรูปใหม่, ปฏิรูป, รวบรวมใหม่ 2. กลับตัว, แก้ไข, ดัดนิสัย, ดัดแปลงแก้ไขให้ดีขึ้น

Read more