ประชากร (บาลีวันละคำ 1,175)

ประชากร

อ่านว่า ปฺระ-ชา-กอน

ประกอบด้วย :

(1) ประชา + กร
(2) ประชา + อากร

(๑) “ประชา”

บาลีเป็น “ปชา” สันสกฤตเป็น “ปฺรชา” ไทยเขียนอิงสันสกฤตเป็น “ประชา”

Read more