ประชาภิวัฒน์ (บาลีวันละคำ 574)

ประชาภิวัฒน์

อ่านว่า ปฺระ-ชา-พิ-วัด
ประกอบด้วย ประชา + อภิ + วัฒน์

“ประชา” รูปคำสันสกฤตเป็น “ปฺรชา” บาลีเป็น “ปชา” (ปะ-ชา) นักเรียนบาลีมักแปลกันว่า “หมู่สัตว์” ทำให้ผู้ไม่คุ้นสำนวนบาลีเข้าใจไปว่าหมายถึงสัตว์เดรัจฉาน แต่ความจริงหมายถึง หมู่คน, คน, ผู้คน, รุ่นของคน, ผู้สืบตระกูล, ลูกหลาน, สัตว์โลก, มนุษยชาติ
“ปชา” แปลตามศัพท์ว่า “ผู้เกิดมาต่างกันไป” ซึ่งเป็นคำแปลที่ตรงตามสัจธรรม เพราะท่านว่าผู้คนแม้จะมีจำนวนเป็นพันล้านก็ไม่เหมือนกันเลยแม้แต่คนเดียว

Read more