ประยุทธ์ (บาลีวันละคำ 1,198)

ประยุทธ์

อ่านว่า ปฺระ-ยุด
เทียบบาลีเป็น “ปยุทฺธ” อ่านว่า ปะ-ยุด-ทะ

“ปยุทฺธ” รากศัพท์มาจาก ป (ทั่วไป, ข้างหน้า) + ยุธฺ ธาตุ = รบ, ต่อสู้) + ต ปัจจัย, แปลง ธฺต (คือ (ยุ)-ธฺ + ต) เป็น ทฺธ

: ป + ยุธฺ = ปยุธฺ + ต = ปยุธฺต > ปยุทฺธ แปลตามศัพท์ว่า “การรบกันทั่วไป” หมายถึง สงคราม, การรบ, การต่อสู้ (war, battle, fight)

Read more