ปัจจัตตังเว (บาลีวันละคำ 1,265)

ปัจจัตตังเว

อ่านว่า ปัด-จัด-ตัง-เว
ประกอบด้วย ปัจจัตตัง + เว

(๑) “ปัจจัตตัง”

บาลีเป็น “ปจฺจตฺตํ” อ่านว่า ปัด-จัด-ตัง
ประกอบด้วย ปจฺจ (เฉพาะ) + อตฺตํ (ตน)

Read more