รุกขมูล (บาลีวันละคำ 1,242)

รุกขมูล

อ่านว่า รุก-ขะ-มูน
ประกอบด้วย รุกข + มูล

(๑) “รุกข”

บาลีเป็น “รุกฺข” (รุก-ขะ) รากศัพท์มาจาก –

(1) รุกฺขฺ (ธาตุ = ป้องกัน, ปิดกั้น) + อ ปัจจัย

: รุกฺข + อ = รุกฺข แปลตามศัพท์ว่า “ผู้ป้องกัน” (คือป้องกันแดดได้)

Read more