สัจจะ และ สัตย์ (บาลีวันละคำ 1,231)

สัจจะ และ สัตย์

ต่างกันอย่างไร

“สัจจะ” เป็นรูปคำบาลี “สจฺจ” (สัด-จะ)
“สัตย์” เป็นรูปคำสันสกฤต “สตฺย”

(๑) “สจฺจ” แปลตามรากศัพท์ว่า –

(1) “สิ่งที่มีในคนดีทั้งหลาย” (สัจจะจึงต้องเป็นไปในทางดี)
(2)“สิ่งที่เบียดเบียนทุกข์” (สัจจะจึงต้องใช้เพื่อแก้ทุกข์ คือแก้ปัญหา)

Read more