ภาษาบาลีเขียนแยกเป็นคำๆ แบบเดียวกับภาษาอังกฤษ (บาลีวันละคำ 5)

ภาษาบาลีเขียนแยกเป็นคำๆ แบบเดียวกับภาษาอังกฤษ

ถ้าเขียนติดกัน ก็ไม่เป็นภาษา

LONGLIVETHEKING

ทีฆายุโกโหตุมหาราชา

ถ้าแยกคำไม่ถูกต้อง ก็อ่านไม่ได้ความ

… LON GLI VET HEK ING

ที ฆายุ โกโห ตุม หารา ชา

แยกคำถูกต้อง จึงอ่านได้ความ

LONG LIVE THE KING

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา

แปลเป็นคำๆ

มหาราชา ขอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทีฆายุโก ทรงพระชนมายุยิ่งยืนนาน

โหตุ จงเป็น

แปลรวม

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา

ขอจงทรงพระเจริญ

LONG LIVE THE KING

บาลีวันละคำ (5)

8 -5 -55

ดูโพสในเฟซบุ๊กของครูทองย้อย