อาตุร (บาลีวันละคำ 89)

อาตุร

อ่านว่า อา-ตุ-ระ

ในภาษาไทยใช้ว่า “อาดูร” (อา-ดูน)

ในภาษาบาลี “อาตุร” แปลตามรากศัพท์ว่า –

1. “ผู้ไปต่อเนื่อง” (คือไปหาหมอเป็นประจำ)

2. “ผู้ไปโดยเร็ว” (คือรีบไปหาหมอ)

พจนานุกรมบาลี-อังกฤษ แปล “อาตุร” ว่า ill, sick, diseased, miserable, affected

ดังนั้น “อาตุร” จึงแปลเอาความหมายในภาษาบาลีว่า เจ็บ, ป่วย, มีโรคภัย, น่าสังเวช

แต่ในภาษาไทย “อาดูร” ใช้ในความหมายว่า เศร้าโศกเสียใจ, ทนทุกขเวทนาทั้งกายและใจ

อาตุรอาดูร” เป็นภาษาบาลีอีกคำหนึ่ง ที่ความหมายเบี่ยงเบนในภาษาไทย

: ไม่ว่าจะ “อาดูร” แบบบาลีหรือแบบไทย

: ขอจงห่างไกลจากเพื่อน facebook

บาลีวันละคำ (89)

5-8-55

อาตุร = คนป่วย คนเจ็บไข้ (ศัพท์วิเคราะห์)

– อตตีติ อาตุโร ผู้ไปติดต่อกัน คือไปหาหมอเป็นประจำ

อต ธาตุ ในความหมายว่าไปติดต่อกัน อุร ปัจจัย พฤทธิ์ อ เป็น อา

– อา สีฆํ ตุรติ คจฺฉตีติ อาตุโร ผู้ไปโดยเร็ว คือรีบไปหาหมอ

อา บทหน้า ตุร ธาตุ ในความหมายว่าไป อ ปัจจัย

อาตุร (บาลี-อังกฤษ)

เจ็บ, ป่วย, มีโรคภัย, น่าสังเวช, อาดูร

Ill, sick, diseased, miserable, affected

อาดูร (ประมวลศัพท์)

เดือดร้อน, กระวนกระวาย, ทนทุกขเวทนาทั้งกายและใจ

อาดุระ, อาดูร

  [-ดูน] ว. เดือดร้อน, ทนทุกขเวทนาทั้งกายและใจ, ในบทกลอนตัดใช้ว่า ดุร ก็มี. (ป., ส. อาตุร).

ดูโพสในเฟซบุ๊กของครูทองย้อย