ลามก (บาลีวันละคำ 88)

ลามก

อ่านว่า ลา-มะ-กะ

“ลามก” แปลตามรากศัพท์ว่า

1 – “ผู้อันเขาตำหนิ” ประกอบด้วย ลมฺ (ธาตุ = ตำหนิ) + ณฺวุ (ปัจจัย) แปลง ณฺวุ เป็น อก = ลมฺ + อก = ลามก

2- “ผู้ถือเอาภาวะที่เลว” ประกอบด้วย ลา (ธาตุ = ถือเอา) + มก (ปัจจัย) = ลามก

ในภาษาไทย “ลามก” อ่านว่า ลา-มก มักเข้าใจกันในความหมายเฉพาะว่าทำกิริยาหรือพูดจาหยาบโลน อันสื่อหรือส่อไปในทางเพศ ซึ่งเป็นที่น่ารังเกียจของคนดีมีศีลธรรม และไม่พึงแสดงให้ปรากฏต่อสาธารณะ เช่น หนังสือลามก พูดลามก ทำลามก

ในภาษาบาลี “ลามก” มักใช้คู่กับ “ปาป” (ปา-ปะ) และมีความหมายทำนองเดียวกัน คือ บาป, ความชั่ว, คนประพฤติชั่ว, ไม่สำคัญ, แย่, ต่ำต้อย, เลว, ทราม

ไม่ได้มีความหมายไปในทางเพศแต่ประการใด

คติ : เรื่องธรรมดาๆ ในสังคมหนึ่ง อาจถือว่าเป็นเรื่องไม่ธรรมดาในอีกสังคมหนึ่งก็เป็นได้

บาลีวันละคำ (88)

4-8-55

ลมียเตติ ลามโก  ผู้อันเขาตำหนิ

ลมฺ ธาตุ ในความหมายว่าตำหนิ ณฺวุ ปัจจัย แปลง ณฺวุ เป็น อก, พฤทธิ์ อ เป็น อา

ลาติ คณฺหาติ หีนภาวนฺติ ลามโก ผู้ถือเอาภาวะที่เลว

ลา ธาตุ ในความหมายว่าถือเอา มก ปัจจัย

ลามก

  [-มก] ว. หยาบช้าต่ำทราม, หยาบโลน, อันเป็นที่น่ารังเกียจของคนดีมีศีลธรรม, เช่น หนังสือลามก พูดลามก ทำลามก. (ป.).

ดูโพสในเฟซบุ๊กของครูทองย้อย