บทความเกี่ยวกับศาสนา-ภาษา-สังคม

ปราภวสูตร

ปราภวสูตร

———–

ใครอยากฉิบหาย เชิญทางนี้

มงคลสูตรเป็นพระสูตรว่าด้วยความเจริญ คือใครปฏิบัติตามแล้วมีแต่ความสุขความเจริญ พระพุทธเจ้าตรัสแก่เทวดาที่เป็นตัวแทนเหล่าเทพมาทูลถาม

พวกเทวดาสดับมงคลสูตรจากเทวดาตัวแทนแล้วก็ชื่นชมยินดี แต่พร้อมกันนั้นก็เกิดความสงสัยว่า พระพุทธเจ้าตรัสเฉพาะทางแห่งความเจริญ แต่ทางแห่งความเสื่อมยังไม่ได้ตรัส จึงส่งเทวดาตัวแทนไปเฝ้าทูลถามทางแห่งความเสื่อมอีกครั้งหนึ่ง พระพุทธองค์จึงได้ตรัสปราภวสูตร เป็นพระสูตรว่าด้วยความเสื่อม ประมวลได้เป็น ๑๒ ข้อ

ปราภวสูตรบันทึกไว้ในคัมภีร์สุตตนิบาต ขุทกนิกาย พระไตรปิฎกเล่ม ๒๕ ข้อ ๓๐๓-๓๐๔ 

พระบาลีและคำแปลมีดังต่อไปนี้ 

(๑) 

สุวิชาโน  ภะวัง  โหติ

สุวิชาโน  ปะราภะโว

ธัมมะกาโม  ภะวัง  โหติ

ธัมมะเทสสี  ปราภโว.

ผู้เจริญรู้ได้ง่าย

ผู้เสื่อมก็รู้ได้ง่าย

ผู้ชอบธรรม เป็นผู้เจริญ

ผู้ชังธรรม เป็นผู้เสื่อม.

(๒) 

อะสันตัสสะ  ปิยา  โหนติ

สันเต  นะ  กุรุเต  ปิยัง

อะสะตัง  ธัมมัง  โรเจติ

ตัง  ปะราภะวะโต  มุขัง.

ผู้ทำความรักในอสัตบุรุษ

ไม่ทำความรักในสัตบุรุษ

เขาชอบใจธรรมของอสัตบุรุษ

ข้อนั้นเป็นทางแห่งความเสื่อม.

(๓)

นิททาสีลี  สะภาสีลี

อะนุฏฐาตา  จะ  โย  นะโร

อะละโส  โกธะปัญญาโณ

ตัง  ปะราภะวะโต  มุขัง.

ผู้ใดชอบนอนหลับ ชอบพูดคุย

ไม่ขยันหมั่นเพียร

เกียจคร้านการงาน และเป็นคนมักโกรธ

ข้อนั้นเป็นทางแห่งความเสื่อม.

(๔)

โย  มาตะรัง  ปิตะรัง  วา

ชิณณะกัง คะตะโยพพะนัง

ปะหุสันโต  นะ  ภะระติ

ตัง  ปะราภะวะโต  มุขัง.

ผู้ใดมีความสามารถ

ไม่เลี้ยงดูมารดาบิดา

ผู้ชรา ผ่านพ้นวัยหนุ่มสาวไปแล้ว

ข้อนั้นเป็นทางแห่งความเสื่อม.

(๕)

โย  พราหมะณัง วา สะมะณัง วา

อัญญัง  วาปิ  วะณิพพะกัง

มุสาวาเทนะ  วัญเจติ

ตัง  ปะราภะวะโต  มุขัง.

ผู้ใดหลอกลวงสมณพราหมณ์

หลอกลวงแม้วณิพกคนขอทานอื่นใด

ด้วยมุสาวาท

ข้อนั้นเป็นทางแห่งความเสื่อม.

(๖)

ปะหุตะวิตโต  ปุริโส

สะหิรัญโญ  สะโภชะโน

เอโก  ภุญชะติ  สาทูนิ

ตัง  ปะราภะวะโต  มุขัง.

ผู้มีทรัพย์ มีเงิน

มีของเหลือกินเหลือใช้

เขาบริโภคของที่ดีๆ นั้นแต่ผู้เดียว

ข้อนั้นเป็นทางแห่งความเสื่อม.

(๗)

ชาติถัทโธ  ธะนะถัทโธ

โคตตะถัทโธ จะ  โย  นะโร

สัญญาติง  อะติมัญเญติ

ตัง  ปะราภะวะโต  มุขัง.

ผู้ใดหยิ่งเพราะชาติกำเนิด หยิ่งเพราะทรัพย์

หยิ่งเพราะโคตร

ดูหมิ่นญาติพี่น้องของตน

ข้อนั้นเป็นทางแห่งความเสื่อม.

(๘)

อิตถีธุตโต  สุราธุตโต

อักขะธุตโต  จะ โย  นะโร

ลัทธัง  ลัทธัง  วินาเสติ

ตัง  ปะราภะวะโต  มุขัง.

ผู้ใดเป็นนักเลงหญิง นักเลงสุรา

และนักเลงการพนัน

เขาทำลายทรัพย์ที่หามาได้ให้ฉิบหายไป

ข้อนั้นเป็นทางแห่งความเสื่อม.

(๙)

เสหิ  ทาเรหิ  อะสันตุฏโฐ

เวสิยาสุ  ปะทุสสะติ

ทุสสะติ  ปะระทาเรสุ

ตัง  ปะราภะวะโต  มุขัง.

ผู้ไม่พอใจรักใคร่ในคู่ครองของตน

กลับไปเที่ยวซุกซนกับคนแพศยา

และลอบทำชู้กับคู่ครองของผู้อื่น

ข้อนั้นเป็นทางแห่งความเสื่อม.

(๑๐)

อะตีตะโยพพะโน  โปโส

อาเนติ  ติมพะรุตถะนิง

ตัสสา  อิสสา  นะ  สุปะติ

ตัง  ปะราภะวะโต  มุขัง.

ชายผู้มีวัยหนุ่มผ่านไปแล้ว

นำหญิงสาวรุ่นนมเพิ่งตั้งเต้ามาเป็นภรรยา

เขานอนไม่หลับเพราะความหึงหวงหญิงนั้น

ข้อนั้นเป็นทางแห่งความเสื่อม.

(๑๑)

อิตถิง  โสณฑิง  วิกีริณิง

ปุริสัง วาปิ  ตาทิสัง

อิสสะริยัสมิง  ฐะเปติ

ตัง  ปะราภะวะโต  มุขัง.

ผู้ตั้งหญิงนักเลง ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย 

หรือตั้งชายที่มีลักษณะเช่นนั้น

เป็นพ่อบ้านแม่เรือน

ข้อนั้นเป็นทางแห่งความเสื่อม.

(๑๒)

อัปปะโภโค  มะหาตัณโห

ขัตติเย  ชายะเต  กุเล

โส  จะ รัชชัง  ปัตถะยะติ

ตัง  ปะราภะวะโต  มุขัง.

ผู้เกิดในตระกูลกษัตริย์ 

มีโภคะน้อย แต่มีความอยากใหญ่

ปรารถนาราชสมบัติ

ข้อนั้นเป็นทางแห่งความเสื่อม.

เอเต  ปะราภะเว  โลเก

ปัณฑิโต  สะมะเวกขิยะ

อะริยะทัสสะนะสัมปันโน

สะ  โลกัง  ภะชะเต  สิวัง.

เหตุแห่งความเสื่อมทั้งหลายเหล่านี้ในโลก

ผู้เป็นบัณฑิต สมบูรณ์ด้วยทัศนะอันประเสริฐ ได้เห็นชัดแล้ว 

ท่านย่อมเว้นสิ่งเหล่านี้เสีย 

เมื่อเป็นเช่นนี้ ท่านจึงเข้าถึงโลกซึ่งมีแต่ความเจริญฝ่ายเดียว

อิติ ดังนี้แล.

………………………

พลเรือตรี ทองย้อย แสงสินชัย

๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕

๑๑:๑๙

…………………………………………….

ตอบคำถามของ Pattarapol Piewnim 

ถามมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ 

คนถามคงลืมไปแล้ว แต่คนตอบยังไม่ลืม

…………………………………………….

ปราภวสูตร

…………………………….

ดูโพสต์ในเฟซบุ๊กของครูทองย้อย

…………………………….

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *