ชยนฺโต (บาลีวันละคำ 15)

ชยนฺโต

อ่านว่า ชะ-ยัน-โต
แปลว่า “ชนะอยู่” (ชัยชนะได้เกิดขึ้นแล้วและยังชนะอยู่)

เป็นคำขึ้นต้น “ชัยมงคลคาถา” ที่พระสงฆ์สวดในเวลาประกอบพิธีมงคล โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ได้ฤกษ์ลงมือทำพิธี เช่น เจิมป้าย ตัดจุก ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ มีคำเรียกว่า “เจริญชัยมงคลคาถา” มักเรียกกันง่ายๆ ว่า “สวดชยันโต”

ชยนฺโต

อ่านว่า ชะ-ยัน-โต

แปลว่า “ชนะอยู่” (ชัยชนะได้เกิดขึ้นแล้วและยังชนะอยู่)

เป็นคำขึ้นต้น “ชัยมงคลคาถา” ที่พระสงฆ์สวดในเวลาประกอบพิธีมงคล โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ได้ฤกษ์ลงมือทำพิธี เช่น เจิมป้าย ตัดจุก ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ มีคำเรียกว่า “เจริญชัยมงคลคาถา” มักเรียกกันง่ายๆ ว่า “สวดชยันโต

ข้อความเต็มๆ มีดังนี้ –

ชะยันโต  โพธิยา  มูเล     สัก๎ยานัง  นันทิวัฑฒะโน

เอวัง  ต๎วัง  วิชะโย  โหหิ   ชะยัสสุ   ชะยะมังคะเล

อะปะราชิตะปัลลังเก        สีเส  ปะฐะวิโปกขะเร

อะภิเสเก  สัพพะพุทธานัง อัคคัปปัตโต  ปะโมทะติ.

ขอท่านจงมีชัยชนะในมงคลพิธี

เหมือนพระจอมมุนีทรงชนะมารที่โคนโพธิพฤกษ์

ถึงความเป็นผู้เลิศในสรรพพุทธาภิเษก

ทรงปราโมทย์อยู่เหนืออปราชิตบัลลังก์อันสูง เป็นจอมมหาปฐพี

ทรงเพิ่มพูนความยินดีแก่เหล่าประยูรญาติศากยวงศ์ –

ฉะนั้นเทอญ.

สุนักขัตตัง  สุมังคะลัง      สุปปะภาตัง  สุหุฏฐิตัง

สุขะโณ  สุมุหุตโต  จะ      สุยิฏฐัง  พรัหมะจาริสุ

เวลาที่ประพฤติชอบ ชื่อว่าฤกษ์ดี มงคลดี

สว่างดี รุ่งดี แลขณะดี ครู่ดี

บูชาแล้วดีในพรหมจารีบุคคลทั้งหลาย

ปะทักขิณัง  กายะกัมมัง   วาจากัมมัง  ปะทักขิณัง

ปะทักขิณัง  มะโนกัมมัง   ปะณิธี  เต  ปะทักขิณา

ปะทักขิณานิ  กัต๎วานะ     ละภันตัตเถ  ปะทักขิเณ.

กายกรรมเป็นประทักษิณส่วนเบื้องขวา

วจีกรรมเป็นประทักษิณส่วนเบื้องขวา

มโนกรรมเป็นประทักษิณส่วนเบื้องขวา

ความปรารถนาของท่านเป็นประทักษิณส่วนเบื้องขวา

สัตว์ทั้งหลายทำกรรมอันเป็นประทักษิณส่วนเบื้องขวาแล้วย่อมได้ประโยชน์ทั้งหลายอันเป็นประทักษิณส่วนเบื้องขวา

ถ้าสวดให้ตัวเอง คำว่า

เอวัง  ต๎วัง  วิชะโย  โหหิ  ชะยัสสุ   ชะยะมังคะเล

เปลี่ยนเป็น

เอวัง  อะหัง  วิชะโย  โหมิ         ชะยามิ   ชะยะมังคะเล

แปลว่า –

ขอข้าพเจ้าจงมีชัยชนะในมงคลพิธี

บาลีวันละคำ (15)

18 – 5 – 55

ดูโพสในเฟซบุ๊กของครูทองย้อย