พุทฺธชยนฺตี (บาลีวันละคำ 14)

พุทฺธชยนฺตี

อ่านว่า พุด-ทะ-ชะ-ยัน-ตี

คำนี้มีความหมาย 2 นัย คือ –

1 วันแห่งชัยชนะของพระพุทธเจ้า

มาจาก พุทฺธ + ชย + อนฺต + อี = พุทฺธชยนฺตี

2 วันเกิดของพระพุทธเจ้า

มาจาก พุทฺธ + ชยนฺตี = พุทฺธชยนฺตี

นัยที่ 2 นี้ “ชยนฺตี” แปลว่า “ยัง – ให้เกิดพุทฺธชยนฺตี คือ “วันที่ยังพระพุทธเจ้าให้เกิด

พิธีฉลองพุทธชยันตีทำกันครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๐ เรียกว่า “๒๕ พุทธศตวรรษ” คือครบ ๒๕๐๐ ปีแห่งการปรินิพพานของพระพุทธเจ้า

พิธีฉลองพุทธชยันตีที่ทำกันในปี ๒๕๕๕ เรียกว่า “๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้” คือ ๒๕๕๕ + ๔๕ (พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้ว ๔๕ ปีจึงปรินิพพาน)

บาลีวันละคำ (14)

16 – 5 – 55

ดูโพสในเฟซบุ๊กของครูทองย้อย