ธูตงฺค (บาลีวันละคำ 28)

ธูตงฺค

อ่านว่า ทู-ตัง-คะ

เอามาใช้ในภาษาไทยว่า “ธุดงค์” – ทุ-ดง

ธุดงค์ แปลตามศัพท์ว่า “วิธีการของผู้ขัดเกลา” หมายถึงวัตรปฏิบัติอย่างเคร่งครัดของภิกษุเพื่อขัดเกลาจิตให้เบาบางห่างไกลจากกิเลส ใน 4 เรื่อง คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และอิริยาบถ

ธุดงค์ แจกเป็นข้อย่อย 13 ข้อ เช่น ฉันมื้อเดียว ฉันในบาตร อยู่ป่าช้า ไม่เหยียดกายนอน

ธุคงค์ เป็นวิธีปฏิบัติเพื่อขัดเกลา การสะพายบาตร แบกกลด เดินเป็นแถว ยังไม่ได้พิสูจน์ว่าได้มีการขัดเกลาอะไร จึงไม่ใช่วิธีการและไม่ใช่รูปแบบของธุดงค์

ยิ่งถ้าทำเพื่อเรียกร้องความสนใจด้วยแล้ว นอกจากจะไม่ใช่การขัดเกลาให้เบาบางแล้ว ยังกลับเป็นการพอกพูนให้หนาเตอะหนักยิ่งขึ้น

บาลีวันละคำ (28)

31 5 55

ดูโพสในเฟซบุ๊กของครูทองย้อย