แปลบาลีเป็นอังกฤษ (บาลีวันละคำ 62)

แปลบาลีเป็นอังกฤษ

วันนี้ขอเปลี่ยนบรรยากาศบาลีวันละคำ เป็นบาลีหลายคำ

คำที่นำมาเสนอวันนี้บรรทัดหนึ่งมี 3 คำ คือ คำต้น คำกลาง คำหลัง

คำต้น เป็นคำบาลีเขียนเป็นอักษรโรมันตามแบบที่ยอมรับทั่วโลก

คำกลาง เป็นคำบาลีเขียนเป็นอักษรไทย (อ่านคำต้นเป็นไทย)

คำหลัง เป็นภาษาอังกฤษที่ตรงกับความหมายของบาลีคำต้น

GO, GAVI         โค, คาวี           COW

HANTU            หนฺตุ                HUNTER

ITHA, IHA         อิธ,  อิห           HERE                     

MAYHAN, ME   มยฺหํ, เม            MY

NAGGA            นคฺค                NAKED    

NAMA              นาม                 NAME     

NAVA               นว                   NEW

PATHA, PANTHA      ปถ, ปนฺถ   PATH      

SATTHI            สฏฺฐิ                 SIXTY     

SUPA               สูป                   SOUP

TU, TWI           ทุ, ทฺวิ              TWO

ดูคำแปลภาษาบาลีเป็นอังกฤษ แล้วคิดอย่างไร ?

บาลีวันละคำ (62)

6-7-55

ดูโพสในเฟซบุ๊กของครูทองย้อย