บาลีวันละคำ

ปกติ (บาลีวันละคำ 97)

ปกติ

อ่านว่า ปะ-กะ-ติ

ภาษาไทยใช้ว่า “ปกติ” (ปะ-กะ-ติ หรือ ปก-กะ-ติ) และ “ปรกติ” (ปฺรก-กะ-ติ)

ความหมายที่เข้าใจกันทั่วไปคือ ธรรมดา, เป็นไปตามเคย, อย่างเคย, ไม่แปลกไปจากธรรมดา, คงที่, ดั้งเดิม, ตัวจริง, แท้จริง

ปกติ” ประกอบด้วย (คำอุปสรรค = ทั่ว, ข้างหน้า, ก่อน, ออก) + กรฺ (ธาตุ = ทำ) + ติ (ปัจจัย) = ปกติ

แปลตามความหมายของ – (ทั่ว, ข้างหน้า, ก่อน, ออก) จะได้ความดังนี้ –

1. ปกติ = “ทำทั่ว” คือทำทั่วถึง ไม่ใช่ทำบางวัน ทำบางเวลา บางสถานที่ กับบางบุคคล แต่ทำทั่วถึงทั้งหมด

2. ปกติ = “ทำข้างหน้า” คือถ้าเห็นผู้นั้น ก็จะต้องเห็นสิ่งที่เขาทำนำหน้ามาด้วยเสมอ (ทำอย่างเปิดเผย)

3. ปกติ = “ทำก่อน” คือถ้ามีเรื่องให้ทำหลายอย่าง ก็จะเลือกทำสิ่งนั้นก่อนเสมอ (ทำอย่างเป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วน)

4. ปกติ = “ทำออก” คือทำออกไปให้ปรากฏ ทั้งแก่คนทั่วไป และแก่ใจตนเอง

ตัวอย่างที่อาจชวยให้เห็นได้ชัดเจน เช่น “รักแม่เป็นปกติ” คือรักทั่วถึงทุกวัน ไม่ใช่รักเฉพาะวันแม่ รักแม่นำหน้า-มาก่อนรักคนอื่นๆและรักจนเป็นที่รู้กัน

ปกติ” คำที่ดูเหมือนพื้นๆ ตื้นๆ ธรรมดาๆ แต่ความหมายลึกซึ้ง ไม่ธรรมดานะ – จะบอกให้

บาลีวันละคำ (97)

13-8-55

ปกติ (อิต.)

ปรกติ, ธรรมดา, คงที่.

ดั้งเดิม, ตัวจริง, แท้จริง, อย่างเคย

ปกติ

  [ปะกะติ, ปกกะติ] ว. ธรรมดา, เป็นไปตามเคย, ไม่แปลกไปจากธรรมดา, ปรกติ ก็ว่า. (ป.; ส. ปฺรกฺฤติ).

ปรกติ

  [ปฺรกกะติ] ว. ธรรมดา เช่น ตามปรกติ, เป็นไปตามเคย เช่น เหตุการณ์ปรกติ, ไม่แปลกไปจากธรรมดา เช่น อาการปรกติ, ปกติ ก็ว่า. (ส. ปฺรกฺฤติ; ป. ปกติ).

ดูโพสในเฟซบุ๊กของครูทองย้อย