พฺยคฺโฆโภชนํภุญฺชติ (บาลีวันละคำ 141)

พฺยคฺโฆโภชนํภุญฺชติ

ภาษาบาลีต้องเขียนแยกเป็นคำๆ เหมือนภาษาอังกฤษ

ในคัมภีร์ใบลาน (แหล่งที่หาดูได้สะดวกคือหอสมุดแห่งชาติ) ท่านเขียนติดกันเป็นพืดเนื่องจากต้องประหยัดเนื้อที่ (ใช้พื้นที่น้อยที่สุด แต่เขียนข้อความให้ได้มากที่สุด)

เมื่อปริวรรตคัดลอกพระไตรปิฎกออกมาเป็นอักษรไทย การแยกศัพท์ออกเป็นคำๆ (ตัด-ต่อ) จึงเป็นภาระที่ค่อนข้างหนัก เพราะถ้าแยกพยัญชนะ (อักษร) ผิด อรรถะ (ความหมาย) ก็จะพลอยพลาดไปด้วย

เหมือนภาษาไทยที่ว่า “ยานี้กินแล้วแข็งแรงไม่มีโรคภัยเบียดเบียน”

เหมือนภาษาอังกฤษที่ว่า LONGLIVETHEKING

ภาษาบาลีข้างต้น ถ้าแยกศัพท์เป็น –

พฺยคฺโฆ  โภชนํ  ภุญฺชติ (พยัคโค / โพชะนัง / พุนชะติ)

แปลว่า “เสือกินข้าว

แต่ถ้าแยกเป็น –

พฺยคฺโฆ  โภ  ชนํ  ภุญฺชติ (พยัคโค / โพ / ชะนัง / พุนชะติ)

แปลว่า “เจ้าข้าเอ้ย ! เสือกินคน

วันนี้ผู้เขียนบาลีวันละคำผ่านไปหน้าโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จังหวัดราชบุรี เห็นป้ายถวายพระพรขนาดใหญ่มาก มีภาษาบาลีว่า

ทีฆายุกาโหตุ  มหาราชินี

ข้อความนี้ต้องแยกวรรคเป็น –

ทีฆายุกา  โหตุ  มหาราชินี

: ผู้รู้บาลีมีทั่วไทย

: ควรปรึกษาหารือให้แน่ใจก่อนยกป้าย

บาลีวันละคำ (141)

26-9-55

ดูโพสต์ในเฟซบุ๊กของครูทองย้อย