อตฺตโนมติ (บาลีวันละคำ 33)

อตฺตโนมติ

อ่านว่า อัด-ตะ-โน-มะ-ติ

อตฺตโน แปลว่า “ของตน” + มติ แปลว่า “ความเห็น”

อตฺตโนมติ จึงมีความหมายว่า ความเห็นส่วนตัว, ความเห็นโดยลําพังตน, เช่นในคําว่า อัตโนมัตยาธิบาย (อัด-ตะ-โน-มัด-ตะ-ยา-ทิ-บาย) คือ อธิบายตามความเห็นของตน

คำนี้เอามาใช้ในภาษาไทย เขียนว่า “อัตโนมัติ” (อัด-ตะ-โน-มัด)

ความหมายกลายไปเป็นว่า – เป็นไปได้ในตัวเอง, ทําหน้าที่ได้ในตัวเอง, มีกลไกทําหน้าที่ได้เอง เช่น ประตูอัตโนมัติ

อัตโนมัติในความหมายนี้ ตรงกับภาษาอังกฤษว่า automatic เสียงใกล้ๆ กับ “อัตตโนมติ”

ภาษาก็เหมือนคน เดิมเป็นคนแบบหนึ่ง แต่พอไปอยู่ในฐานะใหม่ กลายเป็นคนอีกแบบหนึ่ง

เปลี่ยนไปโดยอัตโนมัติ

บาลีวันละคำ (33)

5 6 55

ดูโพสในเฟซบุ๊กของครูทองย้อย