สวาหะ (บาลีวันละคำ 254)

สวาหะ

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 บอกไว้ว่า –

สวาหะ (อ่านว่า สะ-หฺวา-หะ) คํากล่าวเมื่อจบการเสกเป่า”

และบอกว่ามีคำสันสกฤตว่า “สฺวาหา

สํสกฤต-ไท-อังกฤษ อภิธาน มีคำว่า “สฺวาหา” 2 คำ มีคำแปลเป็นไทยและอังกฤษ ดังนี้ –

1- อาหุดีหรือพลีทานอันบุคคลพึงบูชาแด่เทพดาทั่วไป

an oblation or offering made to all gods indiscriminately

2- อุทานอันใช้เปล่งในการบูชาอาหุดีแด่เทพดา

an exclamation used on offering oblations to the gods

(“อาหุดี” แปลว่า “การบูชาเทพดาด้วยไฟ”)

คำว่า “สวาหะ” ถ้าจะลากเข้าบาลี ก็น่าจะเป็น “สฺวาห” ประกอบด้วย สุ + อาห

สุ” แปลง อุ เป็น โอ = โส

แปลง โอ เป็น อว = สว

แล้วทำ สว ให้เป็น สฺว (มีจุดใต้ สฺ) + อาห = สฺวาห (ออกเสียงเหมือนอ่านคำว่า ซัว-หะ ไม่ใช่ สะ-วา-หะ หรือ สะ-หฺวา-หะ)

สุ” (คำอุปสรรค) = ดี งาม ง่าย

อาห” (คำกริยา) = กล่าวแล้ว

สฺวาห” จึงแปลว่า “กล่าวดีแล้ว” มีความหมายว่า ถ้อยคำที่ท่องบ่นหรือเสกเป่ามานั้นเป็นคำที่กล่าวไว้ดีแล้ว (ขอให้สำเร็จเถิด)

: จะเลือกน้องบาลี หรือจะเลือกพี่สันสกฤต โปรดใช้สิทธิ์โดยเสรี

บาลีวันละคำ (254)

18-1-56

สฺวาหา

อาหุดีหรือพลีทานอันบุคคลพึงบูชาแด่เทพดาทั่วไป

an oblation or offering made to all gods indiscriminately

อุทานอันใช้เปล่งในการบูชาอาหุดีแด่เทพดา

an exclamation used on offering oblations to the gods

อาหุดี การบูชาเทพดาด้วยไฟ

สวาหะ

 [สะหฺวาหะ] คํากล่าวเมื่อจบการเสกเป่า. (ส. สฺวาหา).

ดูโพสในเฟซบุ๊กของครูทองย้อย