นโม พุทฺธาย (บาลีวันละคำ 22)

นโม  พุทฺธาย

อ่านว่า นะ-โม พุด-ทา-ยะ

แปลว่า –

นโม ขอนอบน้อม

พุทฺธาย แด่พระพุทธองค์

นักเล่นคาถาอาคมเรียกคำนี้ว่า “หัวใจพระเจ้าห้าพระองค์” นับถือว่ามีอานุภาพศักดิ์สิทธิ์

ภาวนาไว้เสมอจะไม่มีอันตรายมากล้ำกลาย

พระเจ้าห้าพระองค์” คือพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้ในภัทรกัปนี้มี 5 พระองค์ –

นะ = พระกกุสันธะ (ศาสนาสูญหมดแล้ว)

โม = พระโกนาคมนะ (โกนาคะมะนะ) (ศาสนาสูญหมดแล้ว)

พุท = พระกัสสปะ (ศาสนาสูญหมดแล้ว)

ธา = พระโคดม (ศาสนายังดำรงอยู่)

ยะ = พระศรีอริยเมตไตรย (จะมาตรัสรู้ในอนาคต)

นโม  พุทฺธาย

ขอนอบน้อมแด่พระพุทธองค์

บาลีวันละคำ (22)

25 – 5 – 55

ดูโพสในเฟซบุ๊กของครูทองย้อย